Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening van Stijl op peil;
b. Stijl op peil: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stijl op peil is gevestigd aan de Havezathe 26 te Raalte, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71378057;
c. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Stijl op peil werkzaamheden verricht, dan wel met wie Stijl op peil een overeenkomst aangaat;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stijl op peil en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze overeenkomst komen partijen overeen dat de klant gebruik maakt van de diensten van Stijl op peil welke diensten onder meer zien op representatie en kledingadvies voor de particuliere en zakelijke markt en de aanschaf daarvan.
e. partijen: Stijl op peil en de klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de relatie tussen Stijl op peil en de klant.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stijl op peil, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stijl op peil en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Stijl op peil opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Stijl op peil zijn aanbieding baseert.

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Stijl op peil gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Stijl op peil daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Stijl op peil niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Stijl op peil niet.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Stijl op peil zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Stijl op peil garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.
4.2 Stijl op peil zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de klant naar eigen inzicht uitvoeren.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Stijl op peil gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de opdracht eruit bestaat dat Stijl op peil een complete metamorfose uitvoert, wordt deze uitgevoerd in samenwerking met o.a. een kapsalon.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de klant
5.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stijl op peil aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De klant dient tijdig zijn budget voor kleding e.d. aan Stijl op peil door te geven.
5.2 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Stijl op peil onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
5.3 De klant is gehouden Stijl op peil onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.4 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Stijl op peil het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stijl op peil zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stijl op peil de klant hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 7 Honorarium 
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stijl op peil, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 De opgegeven tarieven en vergoedingen zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW.
7.4 Alle opgegeven tarieven zijn exclusief het budget voor kleding, schoenen, accessoires, cosmetica, en kosten berekend door derden (kapper, stylist) en exclusief reiskostenvergoeding.
7.5 Stijl op peil mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Stijl op peil, dat in redelijkheid niet van Stijl op peil mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.6 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Stijl op peil gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
7.7  Stijl op peil zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Stijl op peil zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.8 De klant is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.9 Stijl op peil behoudt zich het recht voor periodiek de tarieven/honoraria aan te passen. Een verhoging van de tarieven/honoraria wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 8 Annulering
8.1 De opdracht kan door de klant te allen tijde schriftelijk worden geannuleerd.
8.2 In het geval dat de klant een aan Stijl op peil gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Stijl op peil in het kader van de opdracht gemaakte kosten moeten vergoeden. Het in dit lid bepaalde geldt niet als de opdrachtgever zich kan beroepen op overmacht.
8.3 Bij annulering van een opdracht:

  1. Tot 60 dagen voor de startdatum, kan er kosteloos worden geannuleerd.
  2. Tot 30 dagen voor de startdatum, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  3. Tot 1 dagen voorafgaand aan de startdatum, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

8.4 De klant kan de opdracht verzetten naar een andere datum, met een maximum van 2x. Mocht de afspraak daarna alsnog komen te vervallen, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
8.5 Alleen schriftelijke annuleringen, per e-mail, van een opdracht/workshop/evenement/training worden in behandeling genomen.

 

Artikel 9 Leveringstermijnen
9.1 De door Stijl op peil opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Stijl op peil slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een door Stijl op peil met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
10.1 Indien Stijl op peil voor rekening van de klant aankopen heeft gedaan:
a. betaalt de klant het aankoopbedrag contant aan Stijl op peil; of
b. wordt het aankoopbedrag middels een factuur aan de klant in rekening gebracht.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, op een door Stijl op peil aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
10.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Stijl op peil de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, conservatoir of executoriaal beslag of surseance van betaling van de onderneming van de klant, of in geval van de (aanvraag van) de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling op de klant, zijn de vorderingen van Stijl op peil op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct en schriftelijk aan Stijl op peil kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stijl op peil in staat is adequaat te reageren.
11.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Stijl op peil de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stijl op peil slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Stijl op peil is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
12.2 Voorts is Stijl op peil bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Stijl op peil is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Stijl op peil ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stijl op peil op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Stijl op peil de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 Stijl op peil kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Stijl op peil is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stijl op peil is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stijl op peil kenbaar behoorde te zijn.
13.3 Stijl op peil is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
13.4 Stijl op peil is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of inkomensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 Stijl op peil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Stijl op peil in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6 De aansprakelijkheid van Stijl op peil is in ieder geval beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 Stijl op peil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedragingen van de door haar ingeschakelde derden ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van door haar aanvaarde opdrachten.
13.8 Alle aanspraken jegens Stijl op peil die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Stijl op peil zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 14 Vrijwaring
De klant vrijwaart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stijl op peil toerekenbaar is. Indien Stijl op peil uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Stijl op peil zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stijl op peil, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stijl op peil en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 15 Overmacht
15.1 Stijl op peil is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.3 Voor zover Stijl op peil ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stijl op peil gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Stijl op peil gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stijl op peil zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stijl op peil niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom
Alle door Stijl op peil verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stijl op peil worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Stijl op peil en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Stijl op peil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.